Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

Szabó-Ponyokai Linda (a továbbiakban: üzemeltető) tájékoztatja önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

Az üzemeltető a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://kanganya.hu

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Szabó-Ponyokai Linda, 1201 Budapest, Köztemető utca 109/A

Telefon: +36706185542

email: info@kanganya.hu 

Adatkezelések

 Szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

1.      Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
[VS1] 

Személyes
adat

Az
adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, azonosítás, a vásárláshoz és
a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail
cím

Kapcsolattartás, válaszüzenet küldése, visszaigazolások küldése

Telefonszám

Kapcsolattartás, SMS értesítés a közelgő foglalkozásról, a számlázással, vagy a
szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Üzenet tartalma

A válaszadáshoz szükséges

Számlázási
név és cím

A
szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő
biztonságos belépést szolgálja.

A
vásárlás/jelentkezés/kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai
művelet végrehajtása.

A vásárlás/jelentkezéskori/kapcsolatfelvétel-kori
IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

1.      Az érintettek köre: Szolgáltatásra a weboldalon keresztül jelentkező valamennyi érintett.

2.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelőelektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek.

1.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

·         Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

Weboldal üzemeltetés, Könyvelési feladatok, számlázás, Online marketing szolgáltatások, Programszervezés, ügyfélkapcsolattartás

 

1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok), Könyvelési feladatok és számlázás, online marketing, hírlevélküldés, Programszervezési feladatok, ügyfélkapcsolattartás

 

1.       Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Szabó-Ponyokai Linda, 1201 Budapest, Köztemető utca 109/A.

e-mail info@kanganya.hu

2.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

3.      Az érintettek köre: A weboldalt használó, szolgáltatást igénybevevő, kapcsolatfelvételt kezdeményező valamennyi érintett.

4.      Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, ajánlat adása

5.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

6.      Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.      Az érintett jogai:

·         Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

·         Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

·         Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

·         Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

1.      Webáruházakra, weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3.      Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4.      Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

 

Állandó vagy mentett sütik

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

az érintett törléséig

 

 

1.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

2.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

3.      Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

A Google Analytics alkalmazása

1.      Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2.      A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3.      A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4.      A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Facebook pixel

1.      A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 

Hírlevél, DM tevékenység

1.      A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a feliratkozáskor megadott elérhetőségein megkeresse.

2.      Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.      Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja                                                                                                                                                                        

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

1.      Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról, tartalomszolgáltatás, kapcsolattartás

2.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

3.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

·         Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

·         tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

·         az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

1.      A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton: Szabó-Ponyokai Linda, 1201 Budapest, Köztemető utca 109/A címen, e-mail útján a info@kanganya.hu címen.

1.      Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

2.      Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

1.      Tájékoztatjuk, hogy

·         az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén

·         köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

·         az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1.      Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2.      Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.      E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4.      Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5.      A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintett bármikor kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet továbbá megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Amennyiben megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu